+359888625765

Home » Услуги » Лекции и работилници гр. Варна

Лекции и работилници гр. Варна

For English, please, scroll down!
 

Въведение в Хюмън Дизайн или устройството на 

Какво е и какво не е Хюмън Дизайн?

Съзнателни ли сме за разликата между наблюдателя в нас и монолозите на ума ни?
Имаме ли моменти, в които се чудим как да постъпим и се чувстваме разединени между вътрешния Аз и колебанията и страховете на ума?
Оказваме ли се в ситуации, в които вършим много, а вътрешно не се чувстваме удовлетворени или пък продължават да ни гонят съмнения, объркване и неутеха, дори и всичко привидно да изглежда добре?
Чувстваме ли се спокойни, отпуснати и удволетворени във връзките ни с другите и с нас самите?
 
Хюмън Дизайн или Устройството на Човека е наука, предлагаща инструмент за лична навигация в живота и как да прекарваме все повече време във вътрешна лекота.
 
Хюмън Дизайн е изключително необятен и впечетляващ със своя диапазон от информация, но може да бъде и едно голямо оправдание, както и разсейващ фактор.
 
Въведение в Хюмън Дизайн ще развенчае честите заблуди и илюзии, които са на лице при докосването ни до нас самите, както и разучаването на тази богата система. Каним Ви да се присъедините към нас!
 
Ето тук можете да направите безплатно Вашата хюмън дизайн карта и да видите Вашия тип: https://www.humandesignbulgaria.com/free-human-design-chart
Моля, носете си картата разпечатана цветно или ни изпратете предварително данните си, за да Ви я изготвим ние.
 
Водещи: Вероника де Буур, международно сертифициран анализатор (BG: https://www.humandesignbulgaria.com/about-us/professionals; INT: http://ihdschool.com/Professionals)
 
За записване попълнете формата по-долу!

Работилници по Хюмън Дизайн

Хюмън Дизайн освен широко интелектуално познание, преди всичко е познание за тялото, нашата форма.
 
Какво влияе на качеството на живота ни? На база на взетите от нас решения ние се движим в живота от точка до точка в пространството или в играта на мислите си. Движението, обаче се случва физически с тялото. За това колкото и да пълним главата си с още и нови детайли от теорията, това не изгражда, нито гарантира качеството на пребиваването ни тук. Инструментът за това е вътрешната интелигентност на тялотo и неговата сетивност.
 
Предлагаме Ви упражнения и игри, с които да преживеем теорията на практика. Коя теория? В събота ще работим с основата на Хюмън Дизайн – Авторитета и Стратегията, идваща от типа.
 
Ще работим изцяло с картите на участниците и с техните Стратегия и Авторитет като примери, за да направим преживяването истински лично. Каним Ви заедно да учим и посредством преживяванията да разширяваме сетивата си.
 
В неделя сме Ви подготвили вълнуваща изненада. Ще се гмурнем по-дълбоко в картите на участниците. Отново фокус тук е запознаването с теорията на Хюмън Дизайн чрез преживяване.
 
Вярваме, че всички заедно ще бъдем докоснати от съвместната ни динамика, игра и изследване на себе си.
 
Тези работилници са подходящи както за хора, които за първи път чуват за хюмън дизайн, така и за хора, които вече експериментират със системата. Заповядайте!
Кога: По заявка като времето за приключване е ориентировачно и зависи от броя на участниците и процеса, който се случва.
Място: гр. Варна
За записване попълнете формата по-долу!
За повече информация:
Вероника, телефон 0888 625765, имейл: humandesignjourney(@)gmail.com, https://www.humandesignjourney.com/bg/services/lectures-varna/
 
Вероника e на разположение за консултации и анализи: индивидуален, партньорски; инкарнационен кръст и житейски цикли.
 
Вероника, 5/1 Генератор: https://www.humandesignjourney.com/bg/services/
 
За курсистите важи отстъпка от 10% за анализ или консултация.
 
За плащане:
1. По банков път в банка ОББ:
Беотела ООД
IBAN: BG66UBBS78271017202316
основание: Обучение и две имена.
2. Изпращане на паричен превод за такса / услуга по Speedy, тел. 0 7001 7001, мобилни: 1 7001 7001 за Клиентски номер: 9580 000 – Беотела ООД
Можете да заплатите и на място.
 
––––––––––––––––––––––––––––––
ENGLISH:
 

Introduction to Human Design

What is and what Human Design is not?

Are we aware of the difference between the observer in us and the monologues of our mind?

Are there times when we wonder how to act or we feel disconnected from our inner being, teared by the fears and the doubts of the mind?
Do we find ourselves in situations where we do a lot, but we do not feel satisfied? Or maybe we feel persecuted by our worries and frustration?
While all is seemingly fine, do we still hold on to doubts and confusion?
Do we feel calm, relaxed and content in our relationships with ourselves and others?
Human Design is a science that offers a tool for navigation in life and how to be more time in inner lightness.
 
Human Design is extremely vast and impressive with its huge amount of information, but it can be a great excuse as well as a distraction to us being tuned in in our natural frequency.
The lecture “Introduction to Human Design” aims to debunk the common misconceptions and illusions of this rich system. We invite you to joint us!
 
Here you can make your human design chart for free and see your type: https://jovianarchive.com/Get_Your_Chart.
Please, bring your chart printed in colour or send us your details in advance so we can do it for you.
 
Facilitators: Veronica de Boer, internationally certified analyst (INT: http://ihdschool.com/Professionals)
To reserve your spot, please fill in the form below.

Human Design Workshops

Human Design is a vast intellectual knowledge and beyond that it is a knowledge for the body, a form knowledge.

What makes the difference to the quality of our life?

We move in life from one point to the next via the decisions we make or we get caught in the game of our thoughts. The movement is via our body. Regardless of how much we fill up our head with more and new details of the theory, this doesn’t make up or guarantee the quality of our being here. The instrument for that is the inner intelligence of the body and its sensitivity.

We offer playful exercises and ways through which we can merge the theory with the practice. Which theory? On Saturday we will work with the foundation in Human Design – the Authority and the Strategy which is derived out of the Type.

We will work thoroughly with the participant’s charts and with their personal Strategy and Authority as examples so we can assure a more personalized experience. We invite you to learn while experiencing and expanding your sensitivity. 

On Sunday we have prepared an exciting surprise for you. We will dive deeper into the participants’ charts. The focus will be on seeing the theory come alive through the individual charts. 

Here you can make your human design chart for free and see your type: https://www.humandesignbulgaria.com/free-human-design-chart.
Please, bring your chart printed in colour or send us your details in advance so we can do it for you.

Facilitators: Veronica de Boer, internationally certified analyst (BG: https://www.humandesignbulgaria.com/about-us/professionals; INT: http://ihdschool.com/Professionals

For more information:
Veronica, phone: +359 888 625765, email: humandesignjourney@gmail.com
 
Veronica is available for consultations and readings: individual, partner analysis, incarnation cross and life cycle analysis.
 
 
There is a 10% discount on the readings for the participants.
Payment:
Via bank transfer to UBB Bank:
Beotela Ltd.
IBAN: BG66UBBS78271017202316
Payment Description: Course, Name and Surname.
You can also pay cash at the event.