+359888625765

Home » Uncategorized » Рейв И-Дзин

Рейв И-Дзин

Хексаграма 1 / Портал 1: ПОРТАЛЪТ НА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕТО. СЪЗИДАТЕЛНИЯТ; Ян; 44 <1> 43

Канал 8-1 Вдъхновение; Творческият ролеви модел; Хармоничен портал: 8 Съединение; Център Г; Верига на Знаенето
Това е най-ян порталът (шест ян линии). Дълбоката нужда да се изразяваш и да изискваш внимание. Това е потенциално изключително творчески портал, вкоренен в своята уникална посока, а не в осъзнатост. Индивидуалното изразяване, като индивидуалното прозрение, може да бъде изпълнено само чрез взаимодействие с другите. Ролята на това творчество е „правенето на своите си неща“ и когато и ако творчеството привлече внимание, то може да се превърне в пример за нова посока за другите. Независимо от този потенциал, стремежът да изразиш своята индивидуалност пред другите не винаги се оценява. Хармоничният 8-ми портал: Съединение, когато е в хармония, в канала допринася за творческата посока на колектива. Ролята, която е присъща на първата хексаграма, е да изрази уникалност, да изрази мутация и признанието, че първият портал не трябва да бъде най-добрия, а просто да бъде.

1. Съзиданието (създаването) е независимо от волята
2. Любовта е светлина
3. Енергията да поддържаш творческата работа
4. Усамотението като среда за творчество
5. Енергията да привлечеш обществото
6. Обективност

Хексаграма 2 / Портал 2: ПОРТАЛЪТ НА ВИСШЕТО ЗНАНИЕ. ПРИЕМАЩАТА; 24 <2> 23

2-14 Тактът; Дизайнът да бъдеш пазителят на ключове; Хармоничен портал: 14 Притежание в огромна степен; Център Г; Веригата на Знаенето.
Този портал е „седалището на шофьора“. Това е физически мястото на Магнитния Монопол. Древните биха го нарекли „Висшия Аз“.

Природата на посоката за човечеството е еволюционна посока, която се корени в мутация. Без значение как логиката установява валидността на даден модел, този модел винаги може да бъде унищожен чрез мутация, защото мутацията е начинът на живот. Факт е, че вторият портал е порталът, който трансформира мутацията в посока. В „Приемащата“ (рецепптивната) имаме работа с най-много ин линии от всички хексаграми (шест ин линии). Възприемчивостта като първична основа, чрез която се определя всяка реакция. Коренът на действието. Всичко за това какво ще правим като цялост, като съвкупност и къде ще преминем в този живот като цялостност се корени в този портал, Приемащата. Това е първичната основа. От тук излиза цялата посока, всички еволюционни действия. Естеството на този портал е, че тук е посоката, произходът. (Но водачът винаги се нуждае от достъп до други неща. Гориво, енергия). Това е потенциалът на продължиш да еволюираш, който намира израз и се манифестира чрез останалите три портала на Сфинкса.

1. Интуиция
2. Гений
3. Търпение
4. Потайност
5. Интелигентно приложение
6. Фиксиране

Hexagram 3 / Gate 3: THE GATE OF ORDERING, DIFFICULTY AT THE BEGINNING 42 < 3 > 27

Channel 3-60 Mutation; Energy which fluctuates and initiates; Harmonic Gate 60 Limitation; Center Sacral; Circuit Knowing

This is a gate of confused energy, confused in the sense that it is unsubstantiated, like the individual insight, it is unique and has to find its form. Mutation can operate in two basic ways. The simplest is the direct mutation through reproduction. The Sacral is our center of fertility. It is associated in biology with the Ovaries in a woman and the Testes in a man. The potential of mutation is deeply connected to our reproductive process and is an essential ingredient for our continued survival. The 3rd gate not only generates potential mutation but it determines what genetic material we inherit from our parents’ genetic pool. This is Generational mutation. The second form of mutation is through the fulfillment of the Knowing circuit. Individual expression that through example changes and mutates those who have contact with them, this is Cultural mutation.

1. Synthesis
2. Immaturity
3. Survival
4. Charisma
5. Victimization
6. Surrender

Хексаграма 3 / Порта 3: ВРАТАТА ЗА ПОРЪЧКА, ТРУДНОСТ В НАЧАЛОТО 42 <3> 27

Мутация на канал 3-60; Енергия, която се колебае и инициира; Harmonic Gate 60 Ограничение; Център Сакрал; Познаване на веригата

Това е порта на объркана енергия, объркана в смисъл, че е необоснована, подобно на индивидуалното прозрение, тя е уникална и трябва да намери своята форма. Мутацията може да действа по два основни начина. Най-простата е директната мутация чрез размножаване. Sacral е нашият център на плодородие. В биологията се свързва с яйчниците при жената и тестисите при мъжа. Потенциалът на мутация е дълбоко свързан с нашия репродуктивен процес и е съществена съставка за нашето продължаващо оцеляване. Третата порта не само генерира потенциална мутация, но определя какъв генетичен материал наследяваме от генетичния фонд на нашите родители. Това е генерация мутация. Втората форма на мутация е чрез изпълнението на познаващата верига. Индивидуален израз, че чрез примера променя и мутира онези, които имат контакт с тях, това е културна мутация.

1. Синтез
2. незрялост
3. Оцеляване
4. Харизма
5. Виктимизация
6. Капитулация

Hexagram 4 / Gate 4: THE GATE OF FORMULIZATION. YOUTHFUL FOLLY. 7 < 4 > 29

Channel 63-4 Logic. A design of mental ease mixed with doubt; Harmonic Gate 63 After Completion; Center Ajna; Circuit Understanding

This is a gate of good fortune. It is clear that the most grounded path is based on logic. To use logic, that is to be able to substantiate things in fact, protects one from misjudgment. And this gate through the Understanding circuit is related to the Channel of Judgment. The real difference lies in the frequency. Splenic awareness operates
in the now, but the mind’s frequency is over all time. The pressure of a doubt or suspicion can last a lifetime. The I’Ching name for this gate is Youthful Folly. The potential is to have an answer to the doubt. A Stream of Awareness has four stages in its process. An answer, a formula is only a potential. Many answers are sheer foolishness.
A formula is the beginning of a logical awareness. It is worthy of remembering that an answer is not necessarily a solution or a fact.

1. Pleasure
2. Acceptance
3. Irresponsibility
4. The Liar
5. Seduction
6. Excess

Хексаграма 4 / Порта 4: ВРАТАТА НА ФОРМУЛИЗАЦИЯТА. МЛАДЕЖКИ НАПЪР. 7 <4> 29

Канал 63-4 Логика. Дизайн на умствена лекота, примесен със съмнение; Harmonic Gate 63 След завършване; Център Аджна; Разбиране на веригата

Това е порта на късмета. Ясно е, че най-обоснованият път се основава на логиката. Да използваш логика, тоест да можеш да обосноваш нещата в действителност, предпазва човек от погрешна преценка. И тази порта през веригата за разбиране е свързана с Каналът на преценката. Истинската разлика се крие в честотата. Осъзнава слезката
в сега, но честотата на ума е с течение на времето. Натискът на съмнение или подозрение може да продължи цял живот. Името I’Ching за тази порта е Младежка глупост. Потенциалът е да има отговор на съмнението. Потокът на осведоменост има четири етапа в своя процес. Отговор, формула е само потенциал. Много отговори са чиста глупост.
Формулата е началото на логическото осъзнаване. Струва си да си спомним, че отговорът не е непременно решение или факт.

1. Удоволствие
2. Приемане
3. Безотговорност
4. Лъжецът
5. Съблазняване
6. Излишък

Hexagram 5 / Gate 5: THE GATE OF FIXED RHYTHMS. WAITING. 9 < 5 > 26

15-5 Rhythm, The design of being in the flow; Harmonic Gate 15 Modesty; Center Sacral; Circuit Understanding

Tantric channels are about the empowerment of the Self. No other channel in Design has such significance. Being in the Flow is a universal mechanism and binds all life forms together in the ‘rhythm of Life’. The 5th gate is the power to fix the pattern. It is the gate of habits, of daily rhythm and tempo. This is not about establishing the pattern through awareness. This is a mechanical gate. The role of awareness is to not identify with concepts that try to alter the natural pattern. If it is natural to eat at 7 o’clock in the morning, nothing should be allowed to interfere with that pattern.

1. Perseverance
2. Inner Peace
3. Compulsiveness
4. The hunter
5. Joy
6. Yielding

Хексаграма 5 / Порта 5: ВРАТАТА НА ФИКСИРАНИТЕ РИТМИ. ОЧАКВАНЕ. 9 <5> 26

15-5 Ритъм, Дизайнът на потока; Хармонична порта 15 Скромност; Център Сакрал; Разбиране на веригата

Тантрическите канали са за овластяване на Аза. Нито един друг канал в дизайна няма такова значение. Да бъдеш в потока е универсален механизъм и свързва всички форми на живот в „ритъма на живота“. Петата порта е силата да фиксира шаблона. Това е портата на навиците, на ежедневния ритъм и темпо. Тук не става въпрос за установяване на модела чрез осъзнаване. Това е механична порта. Ролята на осъзнаването е да не се идентифицира с понятия, които се опитват да променят естествения модел. Ако е естествено да се храните в 7 часа сутринта, не трябва да се допуска нищо, което да пречи на този модел.

1. Постоянство
2. Вътрешен мир
3. Натрапчивост
4. Ловецът
5. Радост
6. Добив

Hexagram 6 / Gate 6: THE GATE OF FRICTION. CONFLICT. 47 < 6 > 46

Channel 59-6 Mating, A design focused on reproduction. Harmonic Gate 59 Dispersion. Center Solar Plexus; Circuit Defense

This is the most complex gate of the Solar Plexus and the most difficult in terms of finding the awareness within the wave. Not only is it a powerful motor with the energy for producing life itself but it also contains the awareness possibilities of all three Streams of Emotional awareness; Feeling, Emoting, and Sensitivity. Where the 50th gate is
the awareness of our Personal Defense Reflex, Conflict is our evolved Genetic Defense Reflex. There is no survival for Humanity unless it continues to reproduce. From the perspective of our genes, this is our only purpose, to maintain and continue the genetic pool. In our biology, the 6th gate is associated with our PH balance. It is PH that keeps our outside/outside and our inside/inside. It establishes the boundary of the body. Throughout most of our history, this has been a mechanical process. The possibility of awareness in this gate could transform the
nature of all of Humanities intimacy. Who is in and who is out, who can penetrate or be penetrated is the work of this gate. However, as an energy, and this is its general state, it always confines intimacy to a hope and pain cycle.

1. Retreat
2. The Guerilla
3. Allegiance
4. Triumph
5. Arbitration
6. The Peacemaker

Хексаграма 6 / Порта 6: ВРАТАТА НА ТРЕНЕТО. КОНФЛИКТ. 47 <6> 46

Канал 59-6 чифтосване, дизайн, фокусиран върху възпроизвеждането. Хармонична порта 59 Дисперсия. Централен слънчев сплит; Защитна верига

Това е най-сложната порта на Слънчевия сплит и най-трудната от гледна точка на намиране на осъзнаването в вълната. Той не само е мощен двигател с енергия за създаване на самия живот, но също така съдържа възможностите за осъзнаване и на трите потока на емоционалното осъзнаване; Чувство, емоция и чувствителност. Където е 50-та порта
осъзнаването на нашия рефлекс за лична защита, конфликтът е нашият еволюирал рефлекс за генетична защита. Няма оцеляване за човечеството, освен ако то не продължи да се възпроизвежда. От гледна точка на нашите гени, това е единствената ни цел да поддържаме и продължаваме генетичния фонд. В нашата биология 6-та порта е свързана с нашия PH баланс. Това е PH, който поддържа нашето външно / външно и нашето вътрешно / вътрешно. Той установява границата на тялото. През по-голямата част от нашата история това е механичен процес. Възможността за осъзнаване в тази порта може да трансформира
природата на цялата хуманитарна интимност. Кой е вътре и кой навън, кой може да проникне или да бъде проникнат е дело на тази порта. Въпреки това, като енергия и това е нейното общо състояние, тя винаги ограничава интимността до цикъл на надежда и болка.

1. Отстъпление
2. Партизанската
3. Преданност
4. Триумф
5. Арбитраж
6. Миротворецът

Hexagram 7 / Gate 7: THE GATE OF THE ROLE OF THE SELF. THE ARMY. 33 < 7 > 4

Channel 31-7 The Alpha. For „good“ or „bad“ the design of leadership; Harmonic Gate 31 Influence; Center G; Circuit Understanding
The 7th gate is part of the Sphinx Cross. It is a gate of logical direction. This is the gate of the role of the Self in interaction. The Channel of the ‘Alpha’ is a design of Leadership. It is the Understanding Circuit which leads us into the future. It is a rule of all forms, that only logic, only the tested and established patterns, can be followed
with any certainty. Below in the line keynotes, it is clear how the nature of these leadership roles are determined. What is significant, is that the Self is unaware. The role is genetic and mechanical and it does not respond to a concept of role. An Authoritarian will always be one, regardless. However, the conditioning power of this gate is enormous and has had profound effects on our collective history. The 31 may have the Influence but the direction and role of the 7, is all too often the power behind the throne. Bill Clinton with his 31 and Hillary Clinton with 7. 2 or Nehru’s 31 and Indira Ghandis’ 7. 2 are classic examples of democratic role conditioning.

1. Authoritarian
2. The Democrat
3. The Anarchist
4. The Abdicator
5. The General
6. The Administrator

Хексаграма 7 / Порта 7: ВРАТАТА НА РОЛЯТА НА САМОТО. АРМИЯТА. 33 <7> 4

Канал 31-7 Алфата. За „добър“ или „лош“ дизайнът на лидерството; Хармонична порта 31 Влияние; Център G; Разбиране на веригата
Седмата порта е част от Кръста на Сфинкса. Това е порта на логическата посока. Това е портата на ролята на Аза във взаимодействието. Каналът на „Алфата“ е дизайн на Лидерството. Това е веригата за разбиране, която ни води в бъдещето. Правило на всички форми е, че само логиката, само тестваните и установени модели могат да бъдат следвани
с някаква сигурност. По-долу в основните редове е ясно как се определя естеството на тези ръководни роли. Важното е, че Азът не е наясно. Ролята е генетична и механична и не отговаря на концепция за роля. Авторитарът винаги ще бъде такъв, независимо. Мощността за кондициониране на тази порта обаче е огромна и е оказала дълбоки ефекти върху нашата колективна история. 31 може да има влияние, но посоката и ролята на 7, е твърде често силата зад трона. Бил Клинтън със своите 31 и Хилари Клинтън със 7. 2 или Неру 31 и Индира Гандис 7 2. са класически примери за демократично обуславяне на ролите.

1. Авторитарен
2. Демократът
3. Анархистът
4. Абдикаторът
5. Генералът
6. Администраторът

Hexagram 8 / Gate 8: THE GATE OF CONTRIBUTION. HOLDING TOGETHER. 23 < 8 > 20

Channel 8-1 Inspiration, The creative Role Model; Harmonic Gate 1 The Creative; Center Throat; Circuit Knowing

The 8th gate is a mirror to the function of the 23rd gate of Assimilation. Both are part of the Knowing circuit, both have the ability to express the possibilities of individuality. The 23rd gate says, ‘I know’ and the 8th gate says, ‘I know I can’. This is the gate of the individual contribution to the whole. Imagine that a group of tourists are lost on
an excursion. The 8th gate does not lead either logically (‘I think, it’s that way’ 31: Influence) nor Abstractly (‘I remember, it was this way’ 33: Retreat), it can only act as an example. The 8th gate stands up, gets everybody’s attention and says, ‘I know, I can find the way’ and leaves. Those who wish to take the chance and follow are welcomed and if no one takes heed, the knower will go on alone. The contribution of the Individual can never be pressed onto the collective. It would only lead to resistance.

1. Honesty
2. Service
3. The Phoney
4. Respect
5. Dharma
6. Communion

Хексаграма 8 / Порта 8: ВРАТАТА НА ПРИНОСА. ЗАДЪРЖАНЕ ЗАЕДНО. 23 <8> 20

Канал 8-1 Вдъхновение, Творческият ролеви модел; Хармонична порта 1 Творческият; Централно гърло; Познаване на веригата

8-ма порта е огледало за функцията на 23-та порта на Асимилацията. И двете са част от веригата на Знанието, и двете имат способността да изразяват възможностите на индивидуалността. 23-та порта казва „Знам“, а 8-ма порта казва „Знам, че мога“. Това е портата на индивидуалния принос към цялото. Представете си, че група туристи се губят
екскурзия. Осмата порта не води нито логически („Мисля, че е така“ 31: Влияние), нито Абстрактно („Спомням си, беше по този начин“ 33: Отстъпление), тя може да действа само като пример. Осмата порта се изправя, привлича вниманието на всички и казва: „Знам, мога да намеря пътя“ и си тръгва. Тези, които искат да се възползват от шанса и да го последват, са добре дошли и ако никой не обърне внимание, знаещият ще продължи сам. Приносът на Индивида никога не може да бъде притиснат върху колектива. Това би довело само до съпротива.

1. Честност
2. Обслужване
3. Фалшивият
4. Уважение
5. Дхарма
6. Причастие

Hexagram 9 / Gate 9: THE GATE OF FOCUS. THE TAMING POWER OF THE SMALL. 34 < 9 > 5

Channel 9-52 Concentration, A design of determination; Harmonic Gate 52 Keeping Still (Mountain); Center Sacral; Circuit Understanding
This gate has a direct relationship to the 62nd gate in the Throat center. The 62nd is the Preponderance of the Small and the 9th gate is the Taming Power of the Small. These are the two detail gates and both are in the Understanding Circuit. Both are mechanical functions. The power of the 9th gate is determination. The power to maintain the focus. When the 52nd gate is defined to this power, the restlessness is transformed into a channeled energy and the depression disappears. It is this power to focus that underlines the importance of this gate. The entire logic system demands continued experimentation and testing, repetition and practice. It is this power to focus which empowers the entire process.

1. Sensibility
2. Misery Loves Company
3. The Straw that Breaks the Camel’s Back
4. Dedication
5. Faith
6. Gratitude

Хексаграма 9 / Порта 9: ВРАТАТА НА ФОКУСА. Укротяващата сила на малкия. 34 <9> 5

Канал 9-52 Концентрация, Дизайн на детерминация; Harmonic Gate 52 Keeping Still (Mountain); Център Сакрал; Разбиране на веригата
Тази порта има пряка връзка с 62-ра порта в центъра на гърлото. 62-та е превес на малкия, а 9-та порта е укротителната сила на малкия. Това са двете детайлни порти и двете са в разбирателната схема. И двете са механични функции. Силата на 9-та порта е решителност. Силата за поддържане на фокуса. Когато 52-та порта се дефинира към тази сила, неспокойствието се трансформира в канализирана енергия и депресията изчезва. Именно тази сила за фокусиране подчертава важността на тази порта. Цялата логическа система изисква продължително експериментиране и тестване, повторение и практика. Именно тази сила да се фокусира дава възможност на целия процес.

1. Чувственост
2. Мизерия обича компанията
3. Сламата, която чупи гърба на камилата
4. Посвещение
5. Вяра
6. Благодарност

Hexagram 10 / Gate 10: THE GATE OF THE BEHAVIOUR OF THE SELF. TREADING. 11 < 10 > 58

Channel 10-34 Exploration, A design of following one’s convictions; 10-57 Perfected Form; A design of survival; 20-10 Awakening, A design of commitment to higher principles; Harmonic Gates 34 The Power of the Great; 57 The Gentle; 20 Contemplation; Center G; Circuit Centering

This is the most complex gate that opens up out of the G center. Out of the 10th gate, three channels can be formed. The 10th gate is a behavioural bridge which links the Centering circuit to the Knowing circuit. It is the potential behaviour of the Self. Before this behaviour can manifest, it must be guided spontaneously by the Intuition
(57) from the Splenic Awareness, and empowered by the Sacral (34) and then it can manifest through the Throat in the now (20). Treading is a gate of the Vessel, a gate of Love. It is the 10th gate which ensures the perfection of our form and its survival and the conviction which guides it, is the Love of Living, of being alive. The complexity of this gate can also be seen on its effects on others. This is a gate of powerful conditioning influence. How the planetary collective behaves is determined by this gate. Awakening is not possible without a fixed behaviour. The Li. The only way is surrender to the privilege of exploring life in a self-conscious form. The Channel of Awakening (20-10) is the oldest of our three mystical possibilities. The first and foremost initiation
is to recognize who we are. This channel is perfectly illustrated by the inscription over the Oracle of Delphi, ‘Know thyself’. Awakening is not a commitment to becoming something, it is a commitment to being oneself. One cannot know what is incomplete. The mystical love of this Vessel gate, is the love of Self as it is, in the now. This is Awakeness.

1. Modesty
2. The Hermit
3. The Martyr
4. The Opportunist
5. The Heretic
6. The Role Model

Хексаграма 10 / Порта 10: ВРАТАТА НА ПОВЕДЕНИЕТО НА САМОТО. ТЕГЛИ. 11 <10> 58

Канал 10-34 Изследване, Дизайн на следване на нечии убеждения; 10-57 Усъвършенствана форма; Дизайн на оцеляване; 20-10 Пробуждане, Дизайн на ангажираност към висшите принципи; Хармонични порти 34 Силата на великите; 57 Нежният; 20 Съзерцание; Център G; Центриране на вериги

Това е най-сложната порта, която се отваря от центъра G. От 10-та порта могат да се образуват три канала. Десетата порта е поведенчески мост, който свързва веригата за центриране с веригата за познаване. Това е потенциалното поведение на Аза. Преди това поведение да може да се прояви, то трябва да бъде ръководено спонтанно от Интуицията
(57) от осъзнаването на слезката и овластено от сакралното (34) и след това може да се прояви през гърлото в сегашното (20). Тъпченето е порта на Кораба, порта на Любовта. Това е десетата порта, която осигурява съвършенството на нашата форма и нейното оцеляване и убеждението, което я ръководи, е Любовта да живееш, да бъдеш жив. Сложността на тази порта може да се види и върху нейните ефекти върху другите. Това е порта на мощно кондициониращо влияние. Как се държи планетарният колектив се определя от тази порта. Пробуждането не е възможно без фиксирано поведение. Ли. Единственият начин е да се предадете на привилегията да изследвате живота в самосъзнателна форма. Каналът на пробуждането (20-10) е най-старата от трите ни мистични възможности. Първото и най-важно посвещение
е да разпознаем кои сме. Този канал е отлично илюстриран от надписа над оракула от Делфи „Познай себе си“. Пробуждането не е ангажимент да станеш нещо, а ангажимент да бъдеш себе си. Човек не може да знае какво е непълно. Мистичната любов на тази порта на кораба е любовта към Себе си, каквато е, в сега. Това е Будност.

1. Скромност
2. Отшелникът
3. Мъченикът
4. Опортюнистът
5. Еретикът
6. Ролевият модел

Hexagram 11 / Gate 11: THE GATE OF IDEAS. PEACE. 26< 11 >10

Channel 11-56 Curiosity, The design of the searcher; Harmonic Gate 56 The Wanderer; Center Ajna; Circuit Sensing

The gate of Ideas is the conceptual possibility which emerges from the difficult task of realizing. This gate prepares a concept for articulation through the capacity of its visual memory. Like its mirror, the 17th gate of Opinion, the 11th gate is associated in our biology with the eyes, here, the left eye. The left eye operates in a wave. In the now, it sees only an aspect of the whole, yet over time, given its memory, it can capture the entire picture. Ideas are not facts, they are possibilities. The process of making sense out of something cannot stop at realization. The goal of mental awareness is expression. The idea is a tool geared to express what has been sensed. This is a gate of those who seek stimulation, who have a need to stimulate, to share their ideas. So many people are frustrated when their wonderful ideas do not turn into realities, but look at the design. The fulfillment of an idea is its verbal expression, not action; and with good reason, this is the circuit of cycles, transitoriness and the wave. Ideas are not a prescription for action, they are stimulation for reflection.

1. Attunement
2. Rigour
3. The Realist
4. The Teacher
5. The Philanthropist
6. Adaptability

Хексаграма 11 / Порта 11: ВРАТАТА НА ИДЕИ. СПОКОЙСТВИЕ. 26 <11> 10

Канал 11-56 Любопитство, Дизайнът на търсещия; Хармонична порта 56 Скитникът; Център Аджна; Сензорна схема

Портата на идеите е концептуалната възможност, която възниква от трудната задача за реализиране. Тази порта подготвя концепция за артикулация чрез капацитета на визуалната си памет. Подобно на огледалото си, 17-та порта на мнението, 11-та порта е свързана в нашата биология с очите, тук, лявото око. Лявото око работи във вълна. В момента той вижда само един аспект от цялото, но с течение на времето, като се има предвид паметта му, той може да улови цялата картина. Идеите не са факти, а възможности. Процесът на осмисляне на нещо не може да спре при реализацията. Целта на умственото осъзнаване е изразяване. Идеята е инструмент, насочен към изразяване на усетеното. Това е порта на тези, които търсят стимулация, които имат нужда да стимулират, да споделят своите идеи. Толкова много хора са разочаровани, когато техните прекрасни идеи не се превръщат в реалности, а гледат дизайна. Изпълнението на една идея е нейният словесен израз, а не действие; и с основателна причина това е веригата от цикли, временност и вълна. Идеите не са предписание за действие, те са стимул за размисъл.

1. Настройка
2. Строгост
3. Реалистът
4. Учителят
5. Филантропът
6. Адаптивност

Hexagram 12 / Gate 12: THE GATE OF CAUTION. STANDSTILL. 45 < 12 > 15

Channel 12-22 Openness, The design of the social being; Harmonic Gate 22 Grace; Center Throat; Circuit Knowing
Powerful emotions and unique insights aren’t for everyone. Standstill is the only gate in the Throat that is specifically about not doing. It is a gate of social caution, of wariness about the collective. This is one of the three gates (40,33) of Aloneness. Since this is the gate of the mechanical expression of the Emoting Stream, its caution is
naturally rooted in its mood. ‘I try’ is its voice but it is always a maybe, depending on the mood, the spirit. The individual always faces resistance and it is natural to be hesitant about social interaction. This gate is a destiny of ‘familiarity bringing contempt’. The individual has its greatest impact as a stranger of consequence; releasing its
awareness in the proper spirit and then withdrawing. As a Throat mechanic, this gate has the capacity to be extremely articulate (when its in the mood). The power of Cultural Mutation is the mystery of Standstill.

1. The monk
2. Purification
3. Confession
4. The Prophet
5. The Pragmatist
6. Metamorphosis

Hexagram 13 / Gate 13: THE GATE OF THE LISTENER. THE FELLOWSHIP OF MAN. 19 < 13 > 49

Channel 33-13 The Prodigal, The design of the witness; Harmonic Gate 33 Retreat; Center G; Circuit Sensing

Where the logic process demands a Role for the Self, the abstract demands that the Self listens. This gate is the openness of the Self in interaction. It is a gate of the Cross of the Sphinx and manifests direction. In the logic process, direction is a projection through which the collective is pointed towards the possibilities of the future. The abstract process is direction through reflection and points out the experience of the past. This is a gate of the listener. This gate will always attract others who will come and share their experiences. This is the channel of the witness and the completion of the Abstract process. It is the point at the end of a cycle. Here, the knowledge of the cycle is accumulated as memory. There is also magic in this gate for it is the gate of the Hearer of Secrets. This is the Role of openness.

1. Empathy
2. Bigotry
3. Pessimism
4. Fatigue
5. The Saviour
6. The Optimist

Hexagram 14 / Gate 14: THE GATE OF POWER SKILLS. POSSESSION IN GREAT MEASURE. 43 < 14 > 34

Channel 2-14 The Beat, The design of being the keeper of keys; Harmonic Gate 2 The Receptive; Center Sacral; Circuit Knowing
This is the fertile power of the Sacral center at its most exalted. The channels between the G center and the Sacral are Tantric channels, where the sacral energy is available as fuel to empower the Self. The ultimate expression, however, always lies through the Throat. The 14th gate, is the power that drives the Sphinx. The ‘Driver’ the Prime Magnetic Monopole, may know the direction but if there is no key to turn on the motor, there is nowhere for the vehicle to go. Changes in Human Direction are determined by mutation in the Format energy and the consequent mutation of the ‘Drivers’ fuel. Fuel determines direction! A vegetarian and a carnivore have different directions in
life.

1. Money isn’t everything
2. Management
3. Service
4. Security
5. Arrogance
6. Humility

Hexagram 15 / Gate 15: THE GATE OF EXTREMES. MODESTY. 12 < 15 > 52

Channel 15-5 Rhythm, The design of being in the flow; Harmonic Gate 5 Waiting; Center G; Circuit Understanding
The 15th gate is part of the Cross of the Vessel. It is the gate of the ‘Aura’ and is the Self that is magnetic. The Love of this gate is for Humanity. This channel defined always determines the rhythm of the environment. Modesty in the traditional sense is always a matter of balancing extremes. Through this gate, the possible extremes are lived out. People who are busy and not, sleep long and short, eat early, eat late; in other words, people who will live out extremes in their rhythm. In Design Analysis, in working with composites, there is a type of connection called Electro-Magnetic. In this connection each partner activates the opposite gate of a channel forming a definition. This is attraction / repulsion, love / hate, a basic relationship dynamic. However, in three cases (45/21, 35/36 and 5/15) this type of connection is very difficult. The 15th gate is uncomfortable with a fixed pattern and the 5th gate destabilized by extreme rhythms.

1. Duty
2. Influence
3. Ego Inflation
4. The Wallflower
5. Sensitivity
6. Self-defense

Hexagram 16 / Gate 16: THE GATE OF SKILLS. ENTHUSIASM. 20 < 16 > 35

Channel 16-48 The Wave Length, A design of talent; Harmonic Gate 48 The Well; Center Throat; Circuit Understanding
Talent by its very design is so often dependent on others for manifestation. The defining of the Spleen to the Throat, allows only for verbal manifestation. Every gate of the Throat center has a voice. The 16th gate says, ‘I experiment’. Since the Understanding Circuit is about patterns and focus, it makes a clear statement about the quality of talent being dependent on repetition. Constant experimentation, over and over, goaded by the critical capacity, to find the ‘perfect’ expression. The 16th gate is the gate of Skills, the ancient Chinese Hexagram of Music, Dance and the Arts. However, this gate is not specifically about the fine Arts, inherent in its capacity is skills for living; a talent for life. One of the keys to Design Analysis is to recognize that harmonic gates are always projecting each other’s attributes on the other. The 48 is always self-critical about not having enough skills, and the 16, not enough depth and more complex, the 48 will confuse skills with depth and the 16, vice versa. This was the relationship of John Lennon (48) and Paul McCartney (16).

1. Delusion
2. The Cynic
3. Independence
4. The Leader
5. The Grinch
6. Gullibility

Hexagram 17 / Gate 17: THE GATE OF OPINIONS. FOLLOWING. 25 < 17 > 21

Channel 17-62 Acceptance, A design of an organizational being; Harmonic Gate 62 Preponderance of the Small; Center Ajna; Circuit Understanding
The possibility of being able to organize the Formula, the understanding, and prepare it for expression. This is the gate of the student and the teacher. It is the formula brought into to focus. This is the gate of Opinion. The Circuit of Understanding demands proof and opinions must have a logical foundation to withstand testing and criticism. This by the way isn’t to say whether these opinions, logical or not, are correct. Facts are regularly used to support lies and lies are proffered as formulas. This is about the form of the concept. The Collective mental possibilities, gates 11 and 17, are associated in our biology with the Eyes. The 17th gate is the right Eye. It is the eye which sees clearly in the Now. It is the best eye for experimentation. The left eye never sees everything at once! These mental concepts are about visualization. The right eye seeks the fixed pattern and projects out of this pattern. Opinion is like a crystal ball. Fixed visually on the pattern in the now and projecting into the future. By design, the question (63), the answer (4) and the Opinion have no voice much less any power to act. The mind is far away from a motor.

1. Openness
2. Discrimination
3. Understanding
4. The Personnel Manager
5. No Human is an Island
6. The Bodhisattva

Hexagram 18 / Gate 18: THE GATE OF CORRECTION. WORK ON WHAT HAS BEEN. SPOILT. 46 < 18 > 48

Channel 18-58 Judgment, A design of insatiability; Harmonic Gate 58 The Joyous; Center Spleen; Circuit Understanding
Taste, the focus of judgment on dissatisfaction. This gate is where we receive our deepest conditioning from our parents. In the I’Ching this gate is referred to as Work on what has been spoilt. It is through this gate that a woman is conditioned by her Father, and where a man is conditioned by his Mother. The Oedipus / Electra Gate. This isn’t
to say that this is a negative. It is the gate of essential learning and as a result is the gate of Correction. This is where we learn generationally, from parent to child. The 18th gate activated in a chart is an indication that there has been deep conditioning from the parent. It is through this ‘imprinting’ that a certain standard has been established. These conditioned standards will form the basis for comparison and will be applied to everything; lovers, work, oneself, and the reality despite circumstances will always invite the potential of Correction. The very vitality of this channel denies resignation, and the need to correct, to improve is a life long process. Without the dissatisfaction and the drive for perfection which hones the critical skills, there is no understanding. Here is where the potential of Taste is born.

1. Conservatism
2. Terminal Disease
3. The Zealot
4. The Incompetent
5. Therapy
6. Buddhahood

Hexagram 19 / Gate 19: THE GATE OF WANTING. APPROACH. 41 < 19 > 13

Channel 49-19 Synthesis, A design of being sensitive; Harmonic Gate 49 Revolution; Center Root; Circuit Ego
The Ego Circuit, the circuit of the material Plane is not to be underestimated, nor is it specifically mundane. This is the Tribal circuitry, where the keynote is ‘support’. This is the circuit of our communities and their survival. This channel of Synthesis, is one of the three Mystical Channels (51/25, 10/20) and the only one that is potentially aware and not strictly mechanical. This gate is the fuel of the sensitivity process. At its most mundane, it is hardly spiritual. It is potentially over-sensitive and easily disturbed. The 19th gate fuels our social needs. It fuels the drive to make sure that the community exists and that there is a place within the community for this energy. It is not about wanting or needing ‘someone’ specifically. It is the energy to support and the need to have the support of the community available. It is about having access and not be socially restricted. It is the force which drives all revolutions. At a biological level, it is about food. To avoid over-sensitivity, it’s always necessary for the 19 to have a full refrigerator!

1. Interdependence
2. Service
3. Dedication
4. The Team Player
5. Sacrifice
6. The Recluse

Hexagram 20 / Gate 20: THE GATE OF THE NOW. CONTEMPLATION. 8 < 20 > 16

Channel 20-10 Awakening, A design of commitment to higher principles; 20-57 The Brain Wave, A design of awareness; 20-34 Charisma, A design where thoughts must be deeds; Harmonic Gates 10 Treading; 57 The Gentle; 34 The Power of the Great; Center Throat; Circuit Knowing

Contemplation is the only purely existential gate. The Throat Center is the final stage in the process of expressing the Intuition. The Throat Center is not aware. It has a mechanical function, to speak or act, which can be conditioned by Awareness. Each gate of the Throat has its own unique voice. The voice of Contemplation, unaware and free of maia, says, ‘I am Now’. When the Intuition is Defined to the Throat, then the voice says, ‘I know I am Now’. It is important to remember that the Splenic Center is not a motor. The Channel of Penetrating Awareness, remains strictly verbal and though the knowing in the now exists as Awareness, it cannot be transformed into action. When the entire Stream of Intuition is Defined, the Throat can then manifest all of the potential of Intuition. ‘I know what I am struggling for in the Now’.

1. Superficiality
2. The dogmatist
3. Self-awareness
4. Application
5. Realism
6. Wisdom

Hexagram 21 / Gate 21: THE GATE OF THE HUNTER/HUNTRESS. BITING THROUGH. 17 < 21 > 51

Channel 21-45 The Money Line, A design of a materialist; Harmonic Gate 45 Gathering Together; Center Heart; Circuit Ego

The Channel of Materialism is unique in the Body Graph. It stands alone as a single channel, self-enclosed unit. It is the only outlet for the two Streams of Awareness, which determine the nature of the Ego; its strength and its will. In this sense, it rules our Tribal life. Biting Through is the power for life on the material plane. It is a great conditioning force in the world. To have this gate in your Design, demands that you control, where you live, what you wear and what you eat! This gate can never afford to have a boss leaning over their shoulder. This is the gate of the ‘hunter/huntress’ and it is their ego drive to dominate. If this gate had a voice, it would say, ‘I control’. If it is in a situation where it does not control, its power can never be fulfilled. This channel is keynoted as The Money Line. For the 21, if they are not in control of how they make their living, they are always far from success.

1. Warning
2. Might is Right
3. Powerlessness
4. Strategy
5. Objectivity
6. Chaos

Hexagram 22 / Gate 22: THE GATE OF OPENNESS. GRACE. 63v 22 w36

Channel 12-22 Openness, The design of the social being; Harmonic Gate 12 Standstill; Center Solar Plexus; Circuit Knowing

The potential to realize the spirit becomes the possibility to share that spirit with others. The role of the individual is incomplete without social skills. On the Mental plane through the 43rd gate, the individual has the conceptual capacity to communicate its insight to others. The task is made more difficult by its strangeness. The Channel of
Openness provides the individual with the gift for public access. The possibility of this gate is to empower others with the individual emotion. It is the quality of the emotional spirit which will condition how receptive the collective will be to the individual awareness. The Knowing process requires a certain amount of social interaction to disseminate its individuality towards the goal of Mutation. Grace is where the spirit of the knower is released in a wave. The Sense of Hearing is associated with the Awareness possibility gates of the Knowing Circuit. The right Ear, the existential ear through the 57th gate; the Inner Ear, the inner voice of the individual through the 43rd gate; the left Ear is through Grace. What you hear with your left Ear, you hear in a Wave! If you listen to the telephone with the left Ear, you will only hear the good or bad of the hope & pain wave, the rest will come later.

1. Second Class Ticket
2. Charm School
3. The Enchanter
4. Sensitivity
5. Directness
6. Maturity

Hexagram 23 / Gate 23: THE GATE OF ASSIMILATION. SPLITTING APART. 2 < 23 > 8

Channel 43-23 Structuring, A design of individuality (Genius to Freak); Harmonic Gate 43 Breakthrough; Center Throat; Circuit Knowing
The very fact that an insight is unique and individual requires that its expression be able to communicate its essence to the collective. The purpose of individuation is to leave the door open to mutation. If an insight is truly of value to others , it has to be successfully communicated. This gate is about eliminating intolerance. In an intolerant world, the individual cannot survive. When the possibility of insight and the drive for assimilation come together, are connected, defined, we have the Channel of Structuring, a design of Individuality, from genius to freak. If the individual can express their insight clearly to the collective they will eventually earn the collective’s respect. If they cannot clearly express their insight, they will be shunned and dismissed as outsiders or freaks. This description is of course the extreme of the polarity. This is the voice, that says, ‘I know (whether they do or not)’

1. Proselytization
2. Self-defense
3. Individuality
4. Fragmentation
5. Assimilation
6. Fusion

Hexagram 24 / Gate 24: THE GATE OF RATIONALIZING. RETURNING. 27 < 24 > 2

Channel 61-24 Awareness, A design of the thinker; Harmonic Gate 61 Inner Truth; Center Ajna; Circuit Knowing
The Return is a conceptualizing gate. Individual conceptualizing is a complex process. The role of the mental individuality is to find a way to communicate a unique awareness to the Collective mind. Before any attempt at communication is possible, the inspiration must be given a rational form. The word rationalizing often has a negative connotation attached to it which is a projection of the collective on the individual. The Return is just that, returning over and over again, what is poetically called pondering, until the energy is transformed into a rational form. In the symmetry of this circuit, there are three gates of Awareness potential; 28: The Risk Taker and 55: the gate of the half empty or half full cup, Abundance. The design to rationalize is a risk and a test of the Spirit. There is no proof, logical collective or experience, abstract collective, there is only the potential that what has been rationalized may be a true knowing.

1. The Sin of Omission
2. Recognition
3. The Addict
4. The Hermit
5. Confession
6. The Gift Horse

Hexagram 25 / Gate 25: THE GATE OF THE SPIRIT OF THE SELF. INNOCENCE. 36 < 25 > 17

Channel 25-51 Initiation, A design of needing to be first; Harmonic Gate 51 The Arousing; Center G; Circuit Centering
The centering of a being depends on the quality of their innocence. The innocence is tested in the ‘fire’ of competitive energy. Despite the outward appearances the true competition is whether the Self can maintain its innocence despite circumstances. This is the gate of the Spiritual Warrior, the Shaman / Priestess. It is one of the four gates
of the Cross of the Vessel, a gate of Love. Innocence is the gate of the Blood. It is the potential to love existence without discrimination. A flower can be loved as profoundly as a human. This quality of love is often projected as cool or cold. It is neither. The mystical potential of this love is transcendent and universal. The Spirit is always being tested. This is the gate of scars, of the potential of being wounded. When the Warrior / Fool leaps into the void, it is Innocence that must land on its feet. The Spirit can be broken but triumph and survival enrich the spirit and result in the wonder of being.

1. Selflessness
2. The existentialist
3. Sensibility
4. Survival
5. Recuperation
6. Ignorance

Hexagram 26 / Gate 26: THE GATE OF THE EGOIST. THE TAMING POWER OF THE GREAT. 5 < 26 > 11

Channel 26-44 Surrender, A design of a transmitter; Harmonic Gate 44 Coming to Meet; Center Heart; Circuit Ego
This is the gate of the Egoist. It is the gate of the Trickster. With the 44th gate, this gate is a specific gate of Memory. This is the memory that can be manipulated. It is important to remember, that the Heart center is not aware. The manipulation of memory is inborn and a mechanic. ‘Fools are liars and prophets too, for they can never know if what they say is true. They just have to wait and see. ‘ Every gate in Design is by its nature dualistic. From the mouth of the great liar can also come the great truth. This is the gate of the Ego’s strength. This channel forms one of the main health networks in the body. The 26th gate is the gate of the Thymus Gland, where our Immune
System is developed during our pre-natal phase. It is the only direct connection between the Ego and the Spleen and thusly can cleanse the ego and how its memory is applied.

1. A Bird in the Hand
2. The Lessons of History
3. Influence
4. Censorship
5. Adaptability
6. Authority

Hexagram 27 / Gate 27: THE GATE OF CARING. NOURISHMENT. 3 < 27 > 24

Channel 27-50 Preservation, A design of custodianship; Harmonic Gate 50 The Cauldron; Center Sacral; Circuit Defense
Without nourishment and caring, nothing can survive, particularly a Human Being, who is so vulnerable for so many years. This is the mirror of the pure sexuality of the 59th gate. This is a gate that is both a fuel and an expression of sexuality. Through definition the power of the Sacral to move us is initiated. The drive to nourish is also
in its polarity, the drive to be nourished or cared for. This need to be cared for, driven at the Sacral level can lead to all kinds of Sexual health problems. If it is accompanied by a lack of values from the harmonic gate 50, serious problems are possible. When the possibility of values and the expression of caring come together, we have the
Channel of Preservation, a design of Custodianship. Those who preserve and protect. This is the gate of compassion, the power to care for the weak, the sick and the young and can be impressively altruistic in its manifestation, as in the case of Mother Teresa of Calcutta.

1. Selfishness
2. Self-sufficiency
3. Greed
4. Generosity
5. The Executor
6. Wariness

Hexagram 28 / Gate 28: THE GATE OF THE GAME PLAYER. PREPONDERANCE OF THE GREAT. 50 < 28 > 44

Channel 28-38 Struggle, A design of stubbornness; Harmonic Gate 38 Opposition; Center Spleen; Circuit Knowing
The Spleen is the home of our oldest and only existential awareness, our body consciousness, the ‘gut’ feeling. The 28th gate is a conceptualizing gate, the first step of any awareness process. The potential of intuition is to know in the now, whether it is of value to struggle or not. Where the mechanical fighter will not listen, the game player must. The fear of this gate is of death. The challenge is life itself. The development of intuitional potential is based on trial and error. Being a part of the Knowing Circuit, this is a deeply individual process. The risks are always taken alone and so are the consequences. The individual in society is the key to direction, but that role is fraught with difficulties. Any change in direction is the direct result of Mutation, the Format (3 / 60) of this circuit. If the mutation is going to be successful and replace the old with the new, the Tribe and the Collective must be convinced of its value. The knower who does not know what knowing to fight for, or how to fight for it, will face enormous resistance.

1. Preparation
2. Shaking Hands with the Devil
3. Adventurism
4. Holding on
5. Treachery
6. Blaze of Glory

Hexagram 29 / Gate 29: THE GATE OF SAYING YES. THE ABYSMAL. 4 < 29 > 59

Channel 46-29 Discovery, A design of succeeding where others fail; Harmonic Gate 46 Pushing Upward; Center Sacral; Circuit Sensing
This is the Tantric energy to empower the Determination of the Self. It is the gate of the Sacral saying, ‘Yes’. This is the fuel to persevere despite the circumstances. This is the gate of loading up on piles of commitments and responsibilities so there will be something to persevere about. The trick is to say yes to what is correct. The secret, as always with this Circuit, is waiting. This power to persevere is conditioned directly by the Format energy. Perseverance is also cyclical and what we are committed to one day, may no longer be of interest the next. The wave dominates. This center is not aware and the mechanical drive to say yes can be overwhelming. It is essential to remember, that experientially, what one commits oneself to, must be completed. After all, this is the energy of the channel of Discovery and the discovery does not lie in the commitment but in the process.

1. The Draftee
2. Assessment
3. Evaluation
4. Directness
5. Overreach
6. Confusion

Hexagram 30 / Gate 30: THE GATE OF RECOGNITION OF FEELINGS. THE CLINGING FIRE. 49 < 30 > 55

Channel 30-41 Recognition, A design of focused energy; Harmonic Gate 41 Decrease; Center Solar Plexus; Circuit Sensing
This gate of Feeling is the Emotional equivalent of mental realization. Like its mirror, the 18th gate, the gate of conditioning from the parents , the 30th is the gate of Fate. Feeling is a thirst for destiny and a hunger for change. Just as judgment leads to the conceptual potential to correct, the recognized feeling leads to the conceptual potential for change. However, there are distinct differences. Judgment and the capacity to correct take place in the now or not. Recognition of the potential for change takes place in the wave. The emotional wave moves from pain to hope, and the true potential of emotional awareness lies between these highly energetic poles. It is important to realize, that only emotional awareness has direct access to the Throat that is by its very nature energized. The feeling for change must move through the wave. The feeling of Pain which initiates the yearning for change and a cursing of the Fates. The feeling of Hope which initiates the yearning for change and prays to the Fates. The potential awareness that can recognize the feeling and leaves its outcome in the hands of the Fates.

1. Composure
2. Pragmatism
3. Resignation
4. Burnout
5. Irony
6. Enforcement

Hexagram 31 / Gate 31: THE GATE OF LEADING. INFLUENCE. 56 < 31 > 33

Channel 31-7 The Alpha, For ‘good’ or ‘bad’ the design of leadership; Harmonic Gate 7 The Army; Center Throat; Circuit Understanding
The Throat has its many voices, here it says, ‘I lead’. This is the gate of manifesting influence. This is not a gate of primary action. Gates of the Throat that can be defined directly to a motor, are a minority (20>34, 45>21, 12>22 and 35>36). The remaining seven gates are primarly for verbal manifestation. ‘I lead’ often is little more then a
verbal claim

1. Manfiestation
2. Arrogance
3. Selectivity
4. Intent
5. Self-righteousness
6. Application

Hexagram 32 / Gate 32: THE GATE OF CONTINUITY. DURATION. 57 < 32 > 50

Channel 32-54 Transformation, A design of being driven; Harmonic Gate 54 The Marrying Maiden; Center Spleen; Circuit Ego
The awareness potential is the instinct to adapt in the now without losing continuity. This is the gate of Duration, where all of our instinctive imprinting is rooted. By its nature, it is extremely conservative. Where the Sensitivity Stream is social and communal, the Instinctive Stream is social and individual. Rooted in the Splenic system, it is
first and foremost about individual survival on the material plane. It will not rush to embrace a revolution, but if it succeeds and is established in the general community, then it will instinctly adapt, maintaining its basic nature. This is the potential awareness of what can or cannot be transformed. It is the brake on the drive of the 54. What is transformed and stored as instinctive memory, determines the ultimate strength of the Ego. Each gate of the Splenic Center has an underlying fear, here, it is the fear of failure. It can be a gate of prolonged indecision, the
conservative reliance agonizing over the risks of being driven towards transformation.

1. Conservation
2. Restraint
3. Lack on Continuity
4. Right is Might
5. Flexibility
6. Tranquility

Hexagram 33 / Gate 33: THE GATE OF PRIVACY. RETREAT. 31 < 33 > 7

Channel 33-13 The Prodigal, The design of the witness; Harmonic Gate 13 The Fellowship of Man; Center Throat; Circuit Sensing
The Throat has many voices, here it says, ‘I remember’. It is the voice of the Witness captured in the biblical story of the prodigal child, who leaves home and gives up their birthright to wander and learn and then returns many years later much the wiser to be accepted back into the fold so that the wisdom garnered in the experience can be shared through rememberance. This is the expression of the Sensing Circuit. This is the gate of Retreat, of the need for privacy. Before a new cycle can begin, a period of reflection on the old is necessary. Unlike the 13th gate, where the secrets are locked away in memory, the 33rd gate is in the Throat and its nature is to share its experience and to reveal the secrets. This is the gate of revelation. Despite what appears to be an ordeal, the Sensing Circuit is of enormous value to Human Progress. The storing of cultural memory has resulted in the exponential expansion of Human capacity. Without the storyteller or the historian, every new generation would have to start from scratch.

1. Avoidance
2. Surrender
3. Spirit
4. Dignity
5. Timing
6. Disassociation

Hexagram 34 / Gate 34: THE GATE OF POWER. THE POWER OF THE GREAT. 14 < 34 > 9

34-57 Power, A design of an archetype; 20-34 Charisma, A design where thoughts must be deeds; 10-34 Exploration, A design of following one’s convictions Harmonic Gates 57 The Gentle; 20 Contemplation; 10 Treading; Center Sacral; Circuit Centering
The only purely asexual gate out of the Sacral center. This is a gate of pure unconditioned power. It is power ready for display, available for use. The 34th gate is one of the four gates of the Integration Channels (20,10 & 57). As energy, it is powerful enough to fuel three different channels (Power, Charisma & Exploration). Such power is never to be underestimated. This is the essential fuel of Individuation. The Sacral is second only to the Throat Center in complexity. Like the Throat, it both moves us and provides us with a voice. The movement is rooted in what is termed ‘sex drive’. It is in fact a repetitive frequency. The defined Sacral takes its blind walks, shuffles its papers and cleans the house compulsively. This is frequency and not the metamorphosis possible through the Throat. The Sacral also has its voices, the moans and sighs. The 34th gate is the grunting / growling voice. The power to be independent and the energy of conviction. It is the Power of the Great which determines whether Individuation can be maintained. This is an enormous energy resource and not aware. Its power allows it to fuel three different channels. The empowerment of the Human Archetype is its primary function and the definition to 57 is essential. This power without the guidance of awareness can wreck havoc. It is through the Channel of Charisma, a design where thoughts must become deeds, that its destabilizing impact is so common. The power of 34 is relentless, when defined to the Throat, it must manifest. Charisma is what we call the release of Individual Power in the Now. In the design keynote, the term ‘thoughts’ is used. Do not misinterpret this illusion to the mind only. It is in fact a reference to any of the three awareness centers (Ajna / Mind, Spleen / Body and Solar Plexus / Spirit). The Channel of Charisma not defined to an Awareness center is open to conditioning from any awareness and in the instant of identification with the awareness, it will turn the awareness into deeds. The irony is that charismatic individuals, who seem to epitomize personal power, are so often profoundly manipulated in their lives.

1. The Bully
2. Momentum
3. Machismo
4. Triumph
5. Annihilation
6. Common sense

Hexagram 35 / Gate 35: THE GATE OF CHANGE. PROGRESS. 16 < 35 > 45

Channel 35-36 Transitoriness, A design of a ‘Jack of all Trades’; Harmonic Gate 36 The Darkening of the Light; Center Throat; Circuit Sensing
The Sensing Circuit is rooted in its format of cyclical energy. It always requires beginnings, middles and ends. The 35th gate is a key to this energy functioning properly. This is a gate of change conditioned by the cycle. This is the gate of satiating the appetite for change. This is the expression of the Channel of Transitoriness, a design of a Jack of all Trades. Like its mirror, the 16th gate of skills, the 35th gate is experientially talented. Its voice says, ‘I feel’ and usually, ‘I feel it’s time for a change. ‘ This is the channel of expectations but there is no light at the end of this tunnel, none. ‘I feel if I do this, I’ll get that’ is not a formula and an expression of fact. It is a hope that will always lead to pain. This is not a design that can afford to be goal oriented. This is a gate of the ‘wheel’ turning.

1. Humility
2. Creative block
3. Collaboration
4. Hunger
5. Altruism
6. Rectification

Hexagram 36 / Gate 36: THE GATE OF CRISIS. THE DARKENING OF THE LIGHT. 22 < 36 > 25

Channel 35-36 Transitoriness, A design of a ‘Jack of all Trades’; Harmonic Gate 35 Progress; Center Solar Plexus; Circuit Sensing

The potential of recognition through feelings leads to the possibility of change. No gates are under greater pressure then 22 Grace and 36 The Darkening of the Light. These are the only two conceptualizing gates which have direct access to the throat and can manifest directly as Action. Since it is emotional energy, the Pain&Hope wave that conditions this definition rather than the possible emotional awareness that lies within the wave, the outcome is often destabilizing for the individual and for others. Only in this way is the 36th gate the gate of crisis. Change and changes in feeling are natural to the Abstract process. This is an experiential circuit. The ultimate role is to be a witness, to remember and reflect. The shift of feelings determines the ending of a cycle, nothing more, but this can only be recognized through awareness. The energy overwhelms this possibility, and change becomes either
something that is dreaded or embraced and fuels a life of expectations and inevitable crises.

1. Resistance
2. Support
3. Transition
4. Espionage
5. The Underground
6. Justice

Hexagram 37 / Gate 37: THE GATE OF FRIENDSHIP. THE FAMILY. 55 < 37 > 63

Channel 37-40 Community, A design of being a part seeking a whole; Harmonic Gate 40 Deliverance; Center Solar Plexus; Circuit Ego
This is the most communal of all the gates. It is the transpersonal expression of the potential sensitivity of Revolution. This gate is also the focusing of sensitivity for communal expression. This gate is the possibility to offer support and friendship to others. The Tribal Circuit group (Ego and Defense) are the most intensely social. They establish, support and maintain our communities. Once the sexual imperative has been satisfied (Defense), the community is an essential development. Sensitivity, biologically is about food. The Tribe must be fed. The 37th gate is the gate of the Mouth. The friendship offered by this gate can never be free of an underlying bargain. It is
always seeking loyalty and looking for a promise of loyalty in return. The wave of emotional awareness leads to the hope and pain cycle of friendships, loyalty/ disloyalty, promise/broken promise. This is the gate of the Sense of Touch. It is the outstretched arms ready to embrace the outsider. The possibility of awareness in this gate lies in the ‘touch’ not in the energy to embrace.

1. The Mother/Father
2. Responsibility
3. Evenhandedness
4. Leadership by example
5. Love
6. Purpose

Hexagram 38 / Gate 38: THE GATE OF THE FIGHTER. OPPOSITION. 58 < 38 > 54

Channel 38-28 Struggle, A design of stubbornness. Harmonic Gate 28 Preponderance of the Great; Center Root; Circuit Knowing
The Root is a Pressure Center, not an Awareness. The Fuel to fight, to struggle is an energy. The Stream of Intuition begins in this gate. The channels which connect the Root to the Spleen are by their nature difficult while at the same time being healthy. The Spleen is a center of underlying fears. This fuel to fight is the essential energy necessary to combat our fear of death. This channel is about the struggle to know that life is of value. Since this is a fuel of the Knowing Circuit, the struggle ultimately is individual. Often the fighter is shunned as an outsider and their struggling, deeply misunderstood. Through the 38th Gate, we have the pressure to challenge, met in the 28th Gate, by the willingness to play. Through the definition the game playing can become very serious, even life threatening, see 28. 6 Neptune in detriment. Here, it is the stubbornness which can overcome the odds. Remember that the Splenic center is our center for well being. To have this definition, to be stubborn, to struggle, is ultimately healthy. If it is your design, then struggle is the only way to know.

1. Qualification
2. Politeness
3. Alliance
4. Investigation
5. Alienation
6. Misunderstanding

Hexagram 39 / Gate 39: THE GATE OF THE PROVOCATEUR. OBSTRUCTION. 52< 39 > 53

Channel 39-55 Emoting, A design of moodiness; Harmonic Gate 55 Abundance; Center Root; Circuit Knowing

Like its mirror, the 38th gate of the Fighter (they are in exact opposition in the Zodiac), Obstruction is a combative fuel. Sometime between the birth of Buddha and Jesus, the Solar Plexus Center began to evolve into our third Awareness center. The Awareness of the ‘Spirit’. Rarely experienced in our time, Emotional Awareness is our collective destiny. The energy to provoke is an essential ingredient It is in the design that the individual must fight, is provoked and must provoke to find the spirit. The provocateur is seeking out the spirit, trying to provoke it into expression. Since this gate is always looking for its spirit, this fuel also gives it the energy to persevere, to deal with the moods that this process releases. With this energy, whoever you can provoke is not for you! The journey is towards the spirit. This channel is a Design of Moodiness. The mood swings, from hope to pain, is the energy of
the Solar Plexus and not its potential awareness. Patience is the key. If the mood cycle is not seen for what it is, the wave frequency of the Solar Plexus, then a result may be ‘eating’ disorders.

1. Disengagement
2. Confrontation
3. Responsibility
4. Temperance
5. Single-mindedness
6. The Troubleshooter

Hexagram 40 / Gate 40: THE GATE OF ALONENESS. DELIVERANCE. 59 < 40 > 64

Channel 40-37 Community, A design of being a part seeking a whole; Harmonic Gate 37 The Family; Center Heart; Circuit Ego

This is one of the three gates of social caution (12,33). It is the gate of aloneness. The Ego Circuit is unusual since both its Streams of Awareness do not find their expression directly in the Throat as in the other major Circuits. The awareness possibility is the conditioning of the nature of the Ego. The Heart center is a binary of Heart/Ego strength and Stomach/Ego Power. Deliverance is the gate of Will power and it is to be carefully noticed, this is not an awareness center and not everyone has access to this power. In the Mechanics of the Maia, it is clear, that there is no free will. The Ego of this gate says, ‘My belly’s full, why should I bother feeding you?’ It is always alone, even in a crowded home, yet it is essential to the survival of the community, the principles of the community will collapse unless their is a sustained will to maintain the community. The 37 embraces the 40 and offers the only thing that the Ego is vulnerable to, loyalty. Emotional support drives the will. In athletics, it is well known, that to play before your own community, cheered on by their loyalty, pumps up the will power and regularly leads to victory, which the entire community then experiences as its own.

1. Recuperation
2. Resoluteness
3. Humility
4. Organization
5. Rigidity
6. Decapitation

Hexagram 41 / Gate 41: THE GATE OF CONTRACTION. DECREASE. 60 < 41 > 19

Channel 41-30 Recognition, A design of focused energy; Harmonic Gate 30 The Clinging Fire; Center Root; Circuit Sensing

This is the gate of Contraction, captured in the traditional Chinese image of the gardener in his garden in the Autumn cutting back his plants. In terms of our genetics, the 41st gate is the only ‘Initiator (start) Codon’. It attests to the importance of the Sensing Circuit and this Stream of Feeling in particular. This gate fuels the potential to recognize. This recognition is through feelings. The fuel gates of this Circuit (64 & 41) are very similar. The 41st gate can contain all the possible range of feelings, yet, as in the mental process, it is only one feeling which will be of value. There is also a parallel between the three channels connecting the Root to the Solar Plexus and the three channels that connect the Root to the Spleen. The Channel of Judgment (58/18) is a mirror of this Feeling Stream. The focus of this stream is to recognize (to judge abstractly) through a single feeling. However, judgment is conditioned by the frequency of the now; recognition is conditioned by the wave. It is never immediate. It is always a process. Patience is the great virtue of the Emotionally defined.

1. Reasonableness
2. Caution
3. Efficiency
4. Correction
5. Authorization
6. Contagion

Hexagram 42 / Gate 42: THE GATE OF GROWTH. INCREASE. 51 < 42 > 3

Channel 42-53 Maturation, A design of balanced development; Harmonic Gate 53 Development; Center Sacral; Circuit Sensing

This is the gate of maximizing the potential of beginnings through expansion. This is also the gate of bringing things to a close, so that the next step can be taken. The power to complete a cycle is the heart of the growth process. One thing at a time is its mantra. Here, in this Format, is the core of the Abstract process. Since there is no Splenic Center activation in this circuit, the cyclic process can be unhealthy and is always dominated by the presence of fear. Without the Spleen, the recognition of the essential value of the now is missing and yet for the stability of the abstract way, it must be accepted as essential. We exist in the now anyway, despite our perspectives. The change of the cyclical process is not the goal. The ‘grail’ is the experience. The abstract Being must be absorbed in the experience of the now, in order to reflect on the experience later. The potential of Growth is its power to mature through completion of each cycle.

1. Diversification
2. Identification
3. Trial and error
4. The Middle Man
5. Self-actualization
6. Nurturing

Hexagram 43 / Gate 43: THE GATE OF INSIGHT. BREAKTHROUGH. 1 < 43 > 14

Channel 43-23 Structuring, A design of individuality (Genius to Freak); Harmonic Gate 23 Splitting Apart; Center Ajna; Circuit Knowing
The Knowing Circuit is linked to our sense of Hearing. Breakthrough is not to be confused with the so-called ‘Third-Eye’ or the ‘sight’ in insight. This is the gate of the Inner Ear. Nothing is more difficult for individuals with this gate, than to listen. They are the most difficult people to teach. It is not a fault or a problem but their genetic protection from undue influence. To teach such a person, one must be simple and begin at the beginning. The Inner Ear listens only to its own ‘inner’ voice. This is the only possibility to transform the rationalized inner truth into an insight, a unique perspective. This is the gate of Individual Mental Knowing. It is not backed up by facts and may be merely delusion. It takes fortitude, strength even courage to stand behind it. The gates of possibility are the final shaping of an awareness. Once fully conceptualized, they await only access to the Throat and manifestation.

1. Patience
2. Dedication
3. Expediency
4. The One-track Mind
5. Progression
6. Breakthrough

Hexagram 44 / Gate 44: THE GATE OF ALERTNESS. COMING TO MEET. 28 < 44  > 1

Channel 44-26 Surrender, A design of a transmitter; Harmonic Gate 26 The Taming Power of the Great; Center Spleen; Circuit Ego
This is the Channel of Entreprenerial Enterprise, a design of a Transmitter. Where the channel of Community is socialist, the channel of Surrender is capitalist. The instinct and memory to transmit ones Ego to the Tribe. This is a public channel. This is a gate specifically of Memory. Instinctive memory, not one that can be called forward but a memory that operates in the now and is cued by patterns in experience. The alertness of this gate is the alertness to patterns. The possibilities of this instinctive memory and its sharpness have no direct access to expression through the Throat. It is a mirror of the 37th gate, that offers social loyalty and access to the Tribal refrigerator in return for the promise of benefits from the Ego’s will power. The 44th gate offers individual loyalty and access to its memory resources in return for the Ego’s strength to assuage its fears. Coming to Meet is the gate of the fear
of the past.

1. Conditions
2. Management
3. Interference
4. Honesty
5. Manipulation
6. Aloofness

Hexagram 45 / Gate 45: THE GATE OF THE GATHERER. GATHERING TOGETHER. 35 < 45 > 12

Channel 45-21 The Money Line, A design of a materialist; Harmonic Gate 21 Biting Through; Center Throat; Circuit Ego

This is the gate of the Master/Mistress, or the King/Queen it is the gate of Dominance. All of the gates of the Throat have voices, here it says, ‘I have’. Gathering Together is the expression for the Entire Tribal Group and it is a Throat gate of primary action. All of the potential power of three motors focuses through this expression. As a composite definition, The channel of Materialism, can be one of the most beneficial. 45 is the gate of the pasha, it says to the 21, the hunter/huntress, ‘I have this land, and I will allow you to hunt on it as you like but make sure I get the best piece of meat. ‘ When the 45 is generous in its authority and recognizes the willful independence of the 21, all is well. More often, the 21 thinks it deserves the best piece and the 45 wants to tell the hunter how to hunt. The 21 represents the demands of the community of its rulers. The 45 is the key to the harmony of the community. When the ruler can say with honesty, ‘We have’, then there is peace in the Tribe. By the way, a practical cure for depression in either 21’s or 45’s, go shopping!

1. Canvassing
2. Consensus
3. Exclusion
4. Direction
5. Leadership
6. Reconsideration

Hexagram 46 / Gate 46: THE GATE OF THE DETERMINATION OF THE SELF. PUSHING UPWARD. 6 < 46 > 18

Channel 46-29 Discovery, A design of succeeding where others fail; Harmonic Gate 29 The Abysmal; Center G; Circuit Sensing
This gate is part of the Cross of the Vessel. It is a gate of Love, the love of the body and the flesh. This is the gate of Serendipity, of recognizing that beginning with one’s own body, the body as Temple, that one is always in the right place, at the right time. This can be a gate of discovery and Good Fortune. It is all dependent on the Determination of the Self. The Design of ‘Succeeding where other people fail’ is also inversely a Design of ‘Failing where other people succeed. ‘ It is through this channel that the Abstract process can find its promise or chaos. The determination to accept that one is in the right place is deeply spiritual. It is surrender to the cycle and in that surrender is the potential for discovery. It is also clear, that unless the abstract being can accept and commit themselves to the cyclic nature of their lives, their bodies will begin to fail under the stress of constant crisis, disappointment and upheaval.

1. Being Discovered
2. The Prima Donna
3. Projection
4. Impact
5. Pacing
6. Integrity

Hexagram 47 / Gate 47: THE GATE OF REALIZING. OPPRESSION. 64 < 47 > 6

Channel 47-64 Abstraction, A design of mental activity and clarity; Harmonic Gate 64 Before Completion; Center Ajna; Circuit Sensing
This gate is the gate of realization but it is not a comfortable process. This is the Sensing circuit, an abstract current that cannot be substantiated by facts. This gate can create a lot of mental stress and anxiety. It is a burden even at its best. The 64th gate, the fuel of this conceptualizing potential, can be compared to going to a Movie theatre where you expect to see a feature length film, only to discover that it is showing thousands of video clips. To realize which single clip out of the many makes sense is the potential of this gate of Realization. It is no wonder, that this is the gate of Oppression. This is an ongoing process. The Format of the Sensing Circuit is cyclic. The secret to handling such a process, is also the secret of this entire circuit, Patience! You cannot go into the image pool and rummage around, hoping to find a resolution to the unresolved pressure. There is only waiting, waiting for the moment of realization, ah ha.

1. Taking Stock
2. Ambition
3. Self-Oppression
4. Repression
5. The Saint
6. Futility

Hexagram 48 / Gate 48: THE GATE OF DEPTH. THE WELL. 18 < 48 > 57

Channel 48-16 The Wave Length, A design of talent; Harmonic Gate 16 Enthusiasm; Center Spleen; Circuit Understanding
The relationship between the 18th gate and the 48th, is between correction and depth. The Well is a resource, a pool. The awareness possibility is to store vital information as a pattern. Its depth, its quality, is dependent on what has resulted from the judgmental process. The Well opens up the possibility of expression through its potential connection to the throat. Without depth the common good can never be established. The Understanding Circuit is our Logic process. Its nature is determined by the Format of focus and concentration on patterns. The possibility to recognize in the now which patterns are vital to concentrate and focus on, is the foundation of Talent. Not surprisingly, it is through the Arts, that the need for correction in society is so often a theme. The Well is depth that is available in the moment based on the potential to judge a situation in the now. The keynote of the Collective Circuits is sharing. This depth, whether vital information or trivial is always being shared.

1. Insignificance
2. Degenarcy
3. Incommunicado
4. Restructuring
5. Action
6. Self-fulfillment

Hexagram 49 / Gate 49: THE GATE OF PRINCIPLES. REVOLUTION. 13 < 49 > 30

Channel 49-19 Synthesis, A design of being sensitive; Harmonic Gate 19 Approach; Center Solar Plexus; Circuit Ego
This is the gate of Revolution, at once pure energy, and the capacity in the wave to reject and at the same time, potentially aware and ritualistically spiritual. In the Design of Mammals (see Glossary, Natural World) this channel forms one of the three cross-species connections between animals and Humans. This is the channel of Animism and the exaltation of Animals as gods. The 49th gate has the sensitivity to interact with animals and is the gate of the ‘breeder’. Taming and breeding animals to ensure food resources. Revolution is the potential awareness to know what and whom is needed or not to maintain or restructure the community. It seeks the support of the 19, in return for the guarantee of food (social) access. On the mundane plane, Sensitivity is the political ‘left’ and the Stream of Instinct, the political ‘right’. The risk with the principles of this gate, is the nature of the Solar Plexus. When determined by emotional energy, the revolution follows the wave of hope and pain, the hope of ‘power to the people’ becomes the pain of starvation in the ‘gulag’.

1. The Law of Necessity
2. The Last Resort
3. Popular Discontent
4. Platform
5. Organization
6. Attraction

Hexagram 50 / Gate 50: THE GATE OF VALUES. THE CAULDRON. 32 < 50 > 28

Channel 50-27 Preservation, A design of custodianship; Harmonic Gate 27 Nourishment; Center Spleen; Circuit Defense
The body that the 6th gate ‘builds’ out of intimacy, the 50th gate ‘guards’ and maintains. This is the gate of Values. It is the gate of Tribal Law. It is the awareness possibility of the three Streams of the Splenic Awareness; Taste, Intuition and Instinct. It is the key gate in our well being process. It is the heart of our personal immunity and our capacity to both assess and defend. The expression of this capacity is through values. It is our values that are the foundation of our defense. The Defense Circuit is our sexual Circuit. It is the core of the Tribal process. Each intimacy that results in birth demands that the offspring of the union are nurtured into adulthood (27) and guided by values (50). It is this gate which establishes the rules of caring. Coming out of our most ancient awareness, it is a fundamental ingredient of Human survival. Each of the gates of the Splenic Center have an underlying fear, here it is the fear of responsibility.

1. The Immigrant
2. Determination
3. Adaptability
4. Corruption
5. Consistency
6. Leadership

Hexagram 51 / Gate 51: THE GATE OF SHOCK. THE AROUSING. 21 < 51 > 42

Channel 51-25 Initiation, A design of needing to be first; Harmonic Gate 25 Innocence, Center Heart, Circuit Centering
This is the gate of Individual Initiative. 51 is the only gate out of the Heart Center that is not part of the Ego Circuit. It embodies the power to compete. Walk down the street with a 51, and they are always a step ahead. This Ego drive leads to either courage or folly and always shocks. This is the gate of Shock. The tri-grams of this gate are Thunder over Thunder, thus the Arousing quality of this energy. This is the Channel of Initiation, one of the three Mystical Channels and the potential is the power to leap into the void. This is a Channel where the Heart has to be looked after both physically and spiritually. This is the gate of wounding. The Warrior and the Fool can do great damage. The Heart is not an Awareness Center. Yet, without this competitive drive, there is no centering in our evolutionary process. Like the 14th gate which empowers our direction, The Arousing empowers a direction of Love. The love of life itself and its constant challenge to our survival.

1. Reference
2. Withdrawal
3. Adaptation
4. Limitation
5. Symmetry
6. Separation

Hexagram 52 / Gate 52: THE GATE OF INACTION. KEEPING STILL (MOUNTAIN). 15 < 52 > 39

Channel 52-9 Concentration, A design of determination; Harmonic Gate 9 The Taming Power of the Small; Center Root; Circuit Understanding

The Understanding Circuit is conditioned by this Format Energy. It determines the proper frequency for all of the circuit’s components. Focus and concentration is the theme of this circuit. The 52nd gate, not ironically, is about stillness. More specifically, it is about focusing and channeling energy. It is the fuel of passive rather then active energy functions. All of the Format gates which arise out of the Root center are potentially sources of depression. In this gate, when there is no focus for energy, the depression is a result of restlessness. The stillness is enforced by the mechanic of the gate. This lack of focus leads to tension. With this theme of stillness, the energy can be projected as anti-social in its manifestation. The lack of active energy leads to withdrawal. Concentration benefits from withdrawal.

1. Think before You Speak
2. Concern
3. Controls
4. Self-Discipline
5. Explanation
6. Peacefulness

Hexagram 53 / Gate 53: THE GATE OF BEGINNINGS. 39 < 53 > 62

Channel 53-42 Maturation, A design of balanced development; Harmonic Gate 42 Increase; Center Root; Circuit Sensing
This is the fuel of the maturation process. The Sensing circuit is all about transition and change. The 53rd gate of Development is the fuel of steadfastness. It is the energy to start a new cycle regardless of the changes that its brings. Like the other Format gates out of the Root, this gate carries the potential of depression. The pressure is to begin and ultimately complete a cycle, but without definition to the harmonic gate, 42, there is only stress and frustration. This is an energy which is always seeking new beginnings. The entire Sensing Circuit demands patience. The pressure to begin is not an awareness. It is a mechanic. The pressure rides a wave. It is always present. The intensity to start one moment will fall away in the next moment. Wait and See. There is no sense starting what one is not going to finish. This defeats the entire purpose of the Abstract process.

1. Accumulation
2. Momentum
3. Practicality
4. Assuredness
5. Assertion
6. Phasing

Hexagram 54 / Gate 54: THE GATE OF AMBITION. THE MARRYING MAIDEN. 38 < 54 > 61

Channel 54-32 Transformation, A design of being driven; Harmonic Gate 32 Duration; Center Root; Circuit Ego
In the original I ‘Ching, the Marrying Maiden referred to was based on a legend of a concubine that eventually became the Empress of all of China. This embodies the idea of rising up, moving up the ladder. This is a gate of Drive. Since this gate is a fuel of the Ego circuit and that its inherent meaning is Ambition, it can easily be dismissed as a very mundane energy. It may be surprising then to discover that the most mystical line of the 384 of the Rave I ‘Ching is 54. 4 Enlightenment/Endarkenment. It may appear to be an irony, but it is not. Only when one has mastered the instincts to operate on the mundane plane is transformation possible. This gate fuels the drive to transform. In biological terms, it is associated with the body’s liquid production. The significance is that it is through the liquid medium that memory is stored and transported! This Instinctive Stream is all about memory.

1. Influence
2. Discretion
3. Covert Interaction
4. Enlightenment/Endarkenment
5. Magnanimity
6. Selectivity

Hexagram 55/ Gate 55: THE GATE OF SPIRIT. ABUNDANCE. 30 < 55 > 37

Channel 55-39 Emoting, A design of moodiness; Harmonic Gate 39 Obstruction; Center Solar Plexus; Circuit Knowing
The power of the Emotional awareness and its potential to destabilize is the testing ground in Humanity’s search for the spirit. Spirit is not a concept. It is not an instinct. It is an emotion. The potential for spirit and its manifestation lie in the 55th gate. As the Rave I ‘Ching says, Abundance is strictly a question of spirit. It is through this gate that the limitations of emotions are experienced. This is the gate of ‘David’s Cup’. Abundance is the microcosm of life in form. The cup is always present and there is always something in the cup (our lives) and in the wave of the emotions the cup is perceived as either half-full or half-empty. Abundance is a gate of potential awareness. When the life is experienced emotionally as either this or that, this is not aware. It is the Wave frequency of the emotional Hope to Pain cycle. Moods are the manifestation of this frequency. The individual finds the spirit in the emotional now. The wave is made up of many points in the geometry. At any given point, Spirit is not a matter of comparison, just the wonder that the cup exists at all.

1. Co-operation
2. Distrust
3. Innocence
4. Assimilation
5. Growth
6. Selfishness

Hexagram 56/ Gate 56: THE GATE OF STIMULATION. THE WANDERER. 62 < 56 > 31

Channel 56-11 Curiosity, The design of the searcher; Harmonic Gate 11 Peace; Center Throat; Circuit Sensing

The 56nd gate like the 62nd gate, is metamorphic. Rather then transforming logic into language, the 56th gate transforms the abstract into language. This is the gate of stimulation and says, ‘I believe’. This is the expression of the Channel of Curiosity, the design of a seeker, a searcher. The expression of an idea is not a fact. It cannot be substantiated by formula. The idea is never a solution but is always a journey. Collective mental awareness is never primarily about action. The eyes and what they see and how the images are manipulated within the mind are forever illusionary. The collective mind is about translating the Human experience into language. It is about fixing our relative place in time, the logic projecting into the future and the abstract reflecting on the past. Not surprisingly, the 56th gate in its genetic relationship, is a ‘stop Codon’. A punctuation point at the end of a sentence. Once an idea is expressed verbally, that is the end of the process!

1. Quality
2. Linkage
3. Alienation
4. Expediency
5. Attracting attention
6. Caution

Hexagram 57/ Gate 57: THE GATE OF INTUITIVE INSIGHT. THE GENTLE. 48 < 57 > 32

Channel 57-20 The Brain Wave, A design of awareness; 34-57 Power; A design of an archetype; 10-57 Perfected Form; A design of survival; Harmonic Gates 20 Contemplation
10 Treading; 34 The Power of the Great; Center Spleen; Circuit Knowing
The name the Gentle is a misnomer. This is an extremely yang energy, like the penetration of a chill breeze that can touch you to the bone. This gift of possible intuitive insight is the capacity to penetrate to the core in the now. It is the possibility to transform the lessons learnt in the trial and error of struggle. This is a very complex gate and can connect to three different centers. Within this Intuitional Stream of the Knowing Circuit, the 57th Gate connects directly to the Throat. This gate is the Awareness foundation for survival. Each of the Splenic gates has an underlying fear, here, it is the Fear of Tomorrow. Relatively speaking, a major handicap of the individual is a difficulty in listening. Designed not to be influenced, their Hearing, which is a theme of this circuit, can be selective. The Gentle is the gate of Hearing in the Now, the gate of the right ear. The maximization of intuitive clarity demands existential attention. The whole key to Splenic Awareness is to pay attention in the now, otherwise the Splenic information, the ‘hunch’, is so easily ignored. When focused and anchored in the Now, there is no tomorrow or fear.

1. Confusion
2. Cleansing
3. Actueness
4. The Director
5. Progression
6. Utilization

Hexagram 58/ Gate 58: THE GATE OF ALIVENESS. THE JOYOUS. 10 < 58 > 38

Channel 58-18 Judgment, A design of insatiability; Harmonic Gate 18 Work on What Has Been Spoilt; Center Root; Circuit Understanding
The connections between the Root and the Splenic Centers have enormous impact on our health and well being. The Spleen, our body’s washing machine is not a motor. In order to function the immune system has to be energized. The primary and most natural fuel is from the Root. These channels connecting the two centers are by their very nature healthy but at the same time, difficult. The Channel of Judgment is a design of Insatiability. Not being satisfied in the now. Its mundane nature, its criticism and relentless dissatisfaction often gives an erroneous impression of its value and importance. 58, the fuel of this Stream of Taste, is the gate of Vitality. It is literally the zest for life and the energy, and this is its key, for ‘a better life’. Criticism is a natural by-product of this improvement energy. Betterment is founded on conditioning both social and moral. This gate is the vitality to challenge that conditioning and to improve upon it.

1. Love of Life
2. Perversion
3. Electricity
4. Focusing
5. Defense
6. Carried away

Hexagram 59/ Gate 59: THE GATE OF SEXUALITY. DISPERSION. 29 < 59 > 40

Channel 59-6 Mating, A design focused on reproduction; Harmonic Gate 6 Conflict; Center Sacral; Circuit Defense
It is through this gate that our sexual types are defined. This is the Sacral power to be able to break down barriers. When the possibility of bonding and the fuel of expressed sexuality are connected, defined, we have the Channel of Mating, a design focused on reproduction. Here is the dynamic power of sex drive. When this channel is defined, all love making can result in fertilization! This is the most intimate of the three social channels. (The other two are, Openness 12/22 and Community 37/40) It also carries a different meaning when it connects together people who are not lovers. This is a channel of intimacy, the need for a deep connection to others and the resulting fertility can be applied to projects and careers and is not limited to reproduction, though that is its primary function. It is also an energy which can be confusing to others. The 2nd and 4th lines below, are often assumed to be sexual, when they obviously are not, leading to conflicts and all sorts of projection.

1. The Preemptive Strike
2. Shyness
3. Openness
4. Brotherhood / Sisterhood
5. The Femme Fatale or Casanova
6. The One Night Stand

Hexagram 60/ Gate 60: THE GATE OF ACCEPTANCE. LIMITATION. 61 < 60 > 41

Channel 60-3 Mutation, Energy that fluctuates and initiates; Harmonic Gate 3 Difficulty at the Beginning; Center Root; Circuit Knowing
This is the energy of limitation itself. This gate is the pulsing pressure to mutate. In terms of the collective, the Knowing Circuit is the experimental field where mutations can develop that may or may not be of benefit to the whole. This possibility of mutation is grounded in the release of limited amounts of energy. This limitation, the pulse, manifests as power bursts rather then sustained flows. Knowing, is there and it is not. The mystery of music, as Miles Davis the jazz composer noted, is in the space between the notes. It is in the ‘space’ that mutation takes place. Acceptance of limitation is the heart of this process, otherwise this energy can manifest as chronic depression.

1. Acceptance
2. Decisiveness
3. Conservatism
4. Resourcefulness
5. Leadership
6. Rigidity

Hexagram 61/ Gate 61: THE GATE OF MYSTERY. INNER TRUTH. 54 < 61 > 60

Channel 61-24 Awareness, A design of the thinker; Harmonic Gate 24 Returning; Center Head; Circuit Knowing
The old joke about history being his story and mystery being my story, Inner Truth is the pressure to resolve the individual mystery. The Head Center is not an Awareness Center. It is a pressure. The intensity of the pressure can fuel unique inspiration or can lead to delusion and madness. The Knowing Circuit is outside of the collective. The
frequency of Mental Awareness is over all time. The pressure of the unknown and knowable haunts the thinkers mind. This is the pressure to know the absolute. The Knowing Circuit is extremely complex. There are three different Fuels bringing pressure to this individual process. It helps to illustrate clearly how different aspects of our nature have a symmetry with others. 38:Opposition, the Fighter and 39:Obstruction, the Provocateur, like Inner Truth are aspects operating out of different frequencies but doing the same work. Unique inspiration is both a struggle and a provocation. The pressure to fight is spontaneous, the pressure to provoke comes in a wave, but the pressure to know stays the whole life. The potential of Struggle is staying alive in the now. The potential of provocation is the discovery of the Spirit. The potential of Inner Truth is Silence.

1. Occult Knowledge
2. Natural Brilliance
3. Interdependence
4. Research
5. Influence
6. Appeal

Hexagram 62/ Gate 62: THE GATE OF DETAIL. PREPONDERANCE OF THE SMALL. 53 < 62 > 56

Channel 62-17 Acceptance, A design of an organizational being; Harmonic Gate 17 Following; Center Throat; Circuit Understanding
This gate of the Throat Center says, ‘I think’. It is not the Opinions of 17 that speak but the mechanical capacity for Detail which communicates. The Throat center associated in our biology with the Thyroid Glands, is our center for metamorphosis. This channel is the perfect illustration of this function. What is a visualization at the mental level is
concretized in the Throat, opinion manifests as words. It is through this gate the things (formulas) are given their names. The fixing of names is the foundation of the Maia. The 62nd gate is manifestation through detail. This drive for detail can become compulsive. In order for the Collective to understand its world, everything must have a name. The quality of the opinion is always dependent on the ability to detail the concept logically, not on the concept itself. ‘I think’ is not ‘I do’. The concept of how things should be organized must face the crucible of testing, repetition and experimentation. This is the gate of the development of language and the common ground for sharing the Human experience.

1. Routine
2. Restraint
3. Discovery
4. Asceticism
5. Metamorphosis
6. Self-discipline

Hexagram 63/ Gate 63: THE GATE OF DOUBT. AFTER COMPLETION.

Channel 63-4 Logic, A design of mental ease mixed with doubt; Harmonic Gate 4 Youthful Folly; Center Head; Circuit Understanding
This is the fuel of doubt, of suspicion, of distrust. The doubt is not only projected out into the world but it is also turned in on itself. The pressure of this doubt is an essential inspiration of the entire logic system. The Understanding circuit is universal in lifeforms on this planet. Understanding is an essential process in this life and it begins with doubts. This pressure of uncertainty demands proofs, facts, substantiation. There is no need to feel uncomfortable because one has doubts, they are the beginning of a process of understanding, not an end. The foundation of this circuit is patterns. The doubt will only arise when there is something unclear in the pattern. This is the gate of Questioning and it is not aware. The logic circuit is about establishing with certainty the validity of a pattern so that it can form the basis for projecting into the future. The pressure of doubt fuels anxiety and the fear for the Collective future. The fuel is to question. The pressure is a need for an answer.

1. Composure
2. Structuring
3. Continuance
4. Memory
5. Affirmation
6. Nostalgia

Hexagram 64/ Gate 64: THE GATE OF CONFUSION. BEFORE COMPLETION. 40 < 64 > 47

Channel 64-47 Abstraction, A design of mental activity and clarity; Harmonic Gate 47 Oppression; Center Head; Circuit Sensing
The Head is a Pressure Center not an awareness. This is the beginning of the Abstract mental process. The keynote of this channel is mental activity. The term Confusion is not to be taken as a negative. It simply means that the pressure is a busy mind with a great deal of data (most of which is superfluous) that requires filtering before the pressure can be relieved. While the Logic process tests the pattern in the present to project into the future, the Abstract process is about experiencing the present in order to reflect upon it, when it is past. The pressure of this gate is a flood of images rooted in past experience. When activated from the Design (pre-natal data), this is also a powerful dreaming gate. Since this is the mental pressure for the Abstract Circuit, the starting point is by its very nature a mixed blessing.

1. Conditions
2. Qualification
3. Overextension
4. Conviction
5. Promise
6. Victory

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *